Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis

Zápis pro školní rok 2023/24

Mateřská škola Herink, příspěvková organizace, Na Návsi 400, Herink, prostřednictvím ředitelky školy, jako správní orgán mateřské školy, podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HERINK, příspěvkové organizace, Na Návsi 400, Herink na školní rok 2023/2024.

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 bude probíhat takto:

Žádost je možné podat od 2. 5. 2023 do 11. 5. 2023:

  1. Datovou schránkou: q2vky6m
  2. Emailem s elektronickým podpisem
  3. Poštou (formou doporučeného dopisu) – rozhodující je datum podání
  4. Osobním podáním v budově mateřské školy, Na Návsi 400, Herink 11. 5. 2023 od 12 do 16 hod.

Zákonný zástupce dítěte si stáhne přihlášku (Žádost o přijetí 2023-24) z webové stránky mateřské školy www.msherink.cz v oddílu dokumenty.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – nutné doložit potvrzením od lékaře. Tato povinnost se netýká dítěte, které si plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského praktického lékaře.

S čitelně vyplněnou a podepsanou přihláškou (Žádost o přijetí) s uvedením telefonického kontaktu, svého emailu, zákonný zástupce doručí i prostou kopii Rodného listu dítěte a kopii Občanského průkazu, u cizinců Cestovní pas (kde je uvedené trvalé bydliště).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc od zákonného zástupce). Pokud má ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může po zákonných zástupcích vyžadovat doložení originálu nebo ověřené kopie. Po doručení požadovaných dokladů bude každému žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo (oznámeno emailem, datovou schránkou, krátkou textovou zprávou).

Dále rodiče upozorňuji, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře, má za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že by ve výše uvedené věci (předškolní vzdělávání) by vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. §32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče – do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popřípadě  dle ust. § 66 odst. L) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a odkáže rodiče v souladu s ust. §877 NOZ na soud, tak jak je výše uvedeno.

 

O přijetí vždy rozhoduje jako správní orgán ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Ředitelka školy vyhotoví písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky doručováno v písemné podobě, (můžete ale požádat písemně o jeho vydání), ale je oznámeno novým způsobem:

  • Zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě před hlavním vchodem
  • Na webových stránkách školy msherink.cz v aktualitách.

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) bude Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání zákonnému zástupci zasláno doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.

 

S předběžnými výsledky, ve smyslu §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řádu, budou zástupci dětí seznámeni dne 24.5.2023 zveřejněním seznamu přijatých dětí (v seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte emailem, datovou schránkou nebo sms) na webových stránkách školy a na úřední tabuli nejméně po dobu 15dnů.  K rozhodnutí o nepřijetí dítěte se budou moci rodiče mít možnost individuálně vyjádřit do protokolu před rozhodnutím do 28.5.2023. Přesný čas si zájemci musí dohodnout s ředitelkou školy předem! Písemné rozhodnutí o nepřijetí, žadatele bude vyhotoveno nejpozději do 30 dnů po zahájení správního řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí se každé přijaté dítě stává dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnosti s tím souvisejícími. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se při poskytování předškolního vzdělání každému přijatému dítěti řídí školskými právními předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předškolním vzdělávání“) vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro přijímaní dětí: o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení max. 3-měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole rozhoduje ředitelka školy podle § 34 odst. 3 č. 561/2004 Sb. školského zákona. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně.

 

Od 1.9.2017 platí, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, od zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li v zákoně uvedeno jinak Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy

  • Trvalé bydliště dítěte v obci Herink
  • Podle věku od nejstaršího po nejmladšího do naplnění kapacity mš

 

Nástup dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 je 1.9.2023

 

Mgr. Jana Jalovcová

ředitelka školy

 

Kontakt:

e-mail: reditelka@msherink.cz

telefon ředitelka: 771 171 686