Drobečková navigace

Úvod > O školce > Informace pro rodiče

Zápis do mš pro školní rok 2024/25

Podrobnosti ohnedně zápisu naleznete zde

Informace pro rodiče

Co s sebou do školky

Vážení rodiče, každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho „školní“ ulehčit a pozorně si přečtěte následující informace.

Co dítě do MŠ potřebuje

Pytel na ramínku na své věci, bačkory, pyžamo nebo noční košilku (neplatí pro předškoláky), náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko (dostatečné množství v igelitové tašce), jedny tepláčky (kraťasy nebo legíny) do třídy a jedny na pobyt venku. V pytli nechte vždy oblečení, ve kterém děti do školky přišly a budou v něm i odcházet, v horní přihrádce v šatně oblečení na pobyt venku. Všechny věci musí mít děti podepsané!!! Dávejte svým dětem do školky pohodlné oblečení (např.: tričko + tepláky, kraťasy, legíny, apod.), pokrývku hlavy dle počasí, v zimním období rukavičky u menších dětí upevněné k bundě,dále vhodnou a pohodlnou obuv (do školky jsou nejvhodnější bačkory či zdravotní sandály s pevnou patou, zcela nepřípustné jsou pantofle!!!). Nedávejte dětem kalhoty se zapínáním na ramenou a vzadu, šle, těsné oblečení. Děti by měly mít dostatek náhradního oblečení v případě „nehody“ (například polití čajem). Oblečení a obuv vždy obměňujte dle počasí(holínky do deště apod.) .Pro usnadnění pobytu v mateřské škole se zaměřte zejména na hygienické a pracovní návyky svého dítěte: udržování osobní čistoty (splachování WC a používání toaletního papíru), dítě by mělo jíst samostatně lžící a pít z hrnečku, nepoužívat dudlík, umývat se a utírat ruce, samo si oblékat části oděvu, používat kapesník, nazout si boty i bačkory. Učte dítě rovněž poznat své věci a uložit si je na své místo. Pro usnadnění adaptačního období nechte občas své dítě hlídat i jinou osobou, snadněji si tak bude zvykat v MŠ na odloučení .Pytel ušitý tak, aby nepadal z ramínka. Dostatečně velký a hluboký, ale aby děti dosáhly na dno.

Obsah pytle:

  • Igelitová taška s náhradním oblečením.
  • Oblečení, které mají děti na odchod domů.
  • Pláštěnka, šusťáková bunda. (přiměřené aktuálnímu počasí)

Do MŠ budou ráno přijímány pouze děti, které nebudou mít zřetelné příznaky onemocnění: Zvýšená teplota, řídká sekrece z nosu, dráždivý kašel, bolest v krku, bolest uší, bolesti břicha, nápadná skleslost, mrzutost apod.

Přejeme Vám, aby se Vašemu dítěti v mateřské škole líbilo.

Školné

od 1.9.2023– 31.8.2024 činí 1100,- Kč/měsíc

Platbu školného posílejte  na účet č.123-1810000277/0100

do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte a účel platby

Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte.
Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet mateřské školy.

 

Částka na kulturní fond pro  I. pololetí školního  roku 2023/24 činí 1000,--Kč

(tato částka se využívá pro platby kulturních akcí, výletů apod.)

 

Stravné

od 1.9.2023  činí 1400,- Kč/měsíc

Platbu stravného posílejte na účet č. 123-1810000277/0100

pro všechny platby, uvádějte do zprávy pro příjemce - příjmení dítěte a účel platby

Splatnost školného i stravného je vždy do 5. dne příslušného kalendářního měsíce.

Roční vyúčtování plateb stravného probíhá 1x ročně v srpnu, přeplatky budou odesílány    v tomto měsíci.

Organizace školního dne (příchody, odchody, omlouvání, odhlašování jídla)

Provozní doba mateřské školy od 6.45 do 17.15. (v 17.15 se mateřská škola uzamyká!)

Příchody dětí do 8.00 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě od 12 hod. do 12.30 hod.

Vyzvedávání dětí odpoledne od 15 hod.

Omlouvání dětí přes aplikaci Naše MŠ.

Odhlašování jídla den předem do 17 hod. Pokud dítě onemocní během večera a noci, je možné si vyzvednout první den nemoci přímo ve školce do vlastních donesených nádob od 10:45 hod  do 11.15 hod.

Povinné předškolní vzdělávání

S ohledem na změnu školského zákona aktuálně od 1.9.2017.

1. Konkretizace plnění povinného předškolního vzdělávání

Uskutečňuje se formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně v čase od 8:30 – 12:30 hodin (právo na vzdělávání po celou dobu provozu školy není dotčeno). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; i v tuto dobu má dítě právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.

2. Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole na území ČR. V případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné předškolní vzdělávání některou z uvedených forem, je povinen toto rozhodnutí oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy.

3. Individuální vzdělávání

Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech -schopnosti a dovednosti dítěte v následujícím termínu: druhé úterý v listopadu.

Náhradní termín: poslední úterý v listopadu.

Ověření bude probíhat tímto způsobem: rozhovor s dítětem (všeobecný přehled, ověření vývoje řeči, slovní zásoby, předmatematické představy, předčtenářská gramotnost, grafomotorika, lateralita, kresba lidské postavy - proporcionalita, detaily. Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem ve stanovený termín ověřování do mateřské školy. Pokud tak neučiní, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání a dítě musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy. V tomto případě již není možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

4. Způsob omlouvání

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu do aplikace Naše MŠ.

Zákonní zástupci dětí vzdělávající se v PPV jsou vždy povinni omluvit dítě po nepřítomnosti písemně v listinné nebo e-mailem. V případě předpokládané nepřítomnosti požádat o uvolnění svého dítěte ze vzdělávání. Bude zaznamenáno v omluvném listě.

V případě, že dítě onemocní, stane se mu úraz, a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost nejpozději dalšího dne zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole omluví v aplikaci Naše MŠ.

5. Podmínky pro uvolňování dětí

Předem známá absence: zákonný zástupce je povinen předložit předem vyplněnou žádost „Uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání“, kterou schvaluje statutární zástupce školy.

Ke stažení formulář: Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Řešení neomluvené absence dítěte: pokud nebude dítěti absence omluvena nejpozději do 3 dnů od doby, kdy do mateřské školy nedochází, bude zákonný zástupce vyzván k doložení absence dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání nebo nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.). 

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Výše uvedené přestupky řeší obec s rozšířenou působností.

Mgr. Jana Jalovcová, ředitelka MŠ